img
A 307 RÉSZLETESEN
Az első ülésre az alábbi módon kell
beszerelni a gyermekülést:
- a "menetiránynak háttal" 3-11 kg-
os gyerekek esetén toljuk az ülést
teljesen előre, hogy a gyermekü-
lés váza érintkezzen, vagy minél
közelebb legyen a műszerfalhoz.
Ez a helyzet lehetővé teszi a gyer-
mekülés elmozdulásának korlá-
tozását, baleset esetén.
- a  gyermekülés  kivételesen  a
"menetiránnyal
szemben"
is
elhelyezhető, abban az esetben,
ha a hátsó ülőhelyeket más gyere-
kek foglalják el, vagy használhatat-
lanok (hiányoznak, döntött hely-
zetben vannak). Ebben az eset-
"Isofix" rögzítések
A KIDDY Isofix, a PEUGEOT által
ben,  használja  egyidejűleg  az
engedélyezzett, sajátos gyermek-
A két hátsó oldalsó ülőrészen és
Isofix rögzítéseket, a csatot és a
ülés. Ez a gyermekülés 3-11 kg ese-
utólagos felszerelésként az első
biztonsági övet és állítsa középre
tén "menetiránynak háttal", 9-18 kg
utasülésen* elhelyezett Isofix rögzí-
az  első  ülést  a  hosszirányú
esetén pedig "menetiránnyal szem-
tések lehetővé teszik egy, az UTAC
beállítás szempontjából.
ben" használható.
által a PEUGEOT gépjárművekre
A gyermekülés egyaránt használ-
engedélyezett és a hálózatán belül
Mindkét esetben feltétlenül sem-
ható az Isofix rögzítésekkel nem
értékesített, speciális gyermekülés
legesítsük az utasoldali légzsákot.
rendelkező ülések esetén:ebben az
felszerelését.
esetben kötelező a hárompontos
A
gyermekülésbe
beépített
biztonsági öv becsatolása.
A hátsó üléseken a gyermekülés a
reteszelőelemek összekapcsolód-
"menetiránnyal szemben" vagy a
nak az Isofix rögzítésekkel és egy
"menetiránynak  háttal"  egyaránt
könnyű, biztonságos és gyors szere-
Kövessük a gyermekülés megvá-
felszerelhető. Ebben az esetben a
lést tesznek lehetővé.
sárlásakor
átnyújtott
kezelési
gyermekülés a hosszirány szerinti
útmutató szerelési utasításait.
közbenső helyzetben található,
függőleges háttámlával.
A "menetiránnyal szemben" elhelye-
zett gyeremekülés esetén kötelező
az Isofix rögzítések, a csat és a biz-
tonsági öv egyidejű használata.
* A 2001-es év folyamán.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább