img
A 307 RÉSZLETESEN
Első pirotechnikai
A biztonsági övek hatékony-
övfeszítőkkel és överő-
sága érdekében azoknak
-határolókkal ellátott
feszesnek és testhez simu-
biztonsági övek
lónak kell lenniük.
Az ütközés mértékétől és termé-
Frontális ütközések során pirotech-
szetétől függően a pirotechnikai
nikai övfeszítők és överő-határolók
rendszer a légzsákok felfúvódá-
növelik az első ülésen ülő utasok
sától függetlenül és előbb is mű-
biztonságát. Az ütközés nagyságától
ködésbe léphet.
függően a pirotechnikai rendszer
egy pillanat alatt megfeszíti a biz-
A légzsák visszajelzés minden
tonsági öveket és az utasok testére
működésbe lépés esetén megje-
szorítja.
lenik a kombinált kijelzőegységen.
Minden
ütközést
követően
A pirotechnikai előfeszítéssel ellátott
ellenőriztessük a rendszert egy
biztonsági övek csak ráadott gyújtás
PEUGEOT-szervizben.
mellett működőképesek.
A rendszer tökéletes működő-
Az överő-határoló csökkenti ütközés
képességét 10 évre tervezték.
esetén a biztonsági öv utasok testé-
re gyakorolt nyomását.
Ezen idő elteltével cseréltessük ki
a rendszert.
Hátsó biztonsági övek
BIZTONSÁGI ÖVEK
A hátsó ülések három hárompontos
rögzítéssel és övtekercselővel  ellá-
Első biztonsági övek
tott biztonsági övvel vannak felsze-
magasságának beállítása
relve. Az oldalsó ülések överő-hatá-
rolókkal rendelkeznek.
 a rögzítési pont leengedése érde-
kében szorítsuk össze az 1-es
gombot és csúsztassuk lefelé.
 a rögzítési pont felemelése érde-
kében csúsztassuk el felfelé az
1-es gombot.
Biztonsági övek becsatolása
 Húzzuk meg a csatot, majd he-
lyezzük annak végét a retesze-
lőelembe.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább