img
A 307 RÉSZLETESEN
Kireteszelés
KULCSOK
A távirányító
A B gomb megnyomása lehetővé
Reteszelés
A kulcsok lehetővé teszik az első
teszi a gépjármű kireteszelést.
ajtók, a tanksapka, a kesztyűtartó
Az
A
gomb
megnyomásával
Ezt az irányjelző lámpák gyors vil-
zárjának  egymástól  függetlenül
elvégezhető a gépkocsi reteszelése.
logása jelzi.
történő működését, az utasoldali
Ezt az irányjelző lámpák kb. két
légzsák semlegesítő kapcsolójának
Megjegyzés: ha a gépjármű rete-
másodpercig
tartó
folyamatos
működtetését,  illetve  a  gyújtás
szelt
állapotban
van
és
világítása jelzi.
bekapcsolását.
figyelmetlenségből megtörténik a
Megjegyzés: az A gomb hosszan-
kireteszelése anélkül, hogy az ajtókat
tartó lenyomása lehetővé teszi, a
kinyitnánk harminc másodpercen
reteszelésen túlmenően az ablakok*
Központi zár
belül, akkor a gépjármű automatiku-
és  a  napfénytető*  automatikus
san reteszelődik.
A kulcs vezetőoldali első ajtóba történő
zárását.
Kerüljük el a távirányító gombjainak
behelyezésével lehetőségünk van az
nyomkodását a gépjármű hatótá-
ajtók és a csomagtartó központi
volságán kívül, mert ezzel kockáztat-
zárására, szuperreteszelésére* és a
Szuperretesszel felszerelt
juk az üzemen kívül helyeződését.
zárak oldására, valamint a külső visz-
gépkocsik*
Ebben az esetben újra kell inicializál-
szapillantók behajtására*.
Figyelem:
a
szuperreteszelés*
ni a távirányítót.
Ha az ajtók közül valamelyik vagy a
működésképtelenné teszi az ajtók
csomagtéri ajtó nyitott helyzetben
külső és belső vezérléseit
van, akkor a központi zár nem
A gépjármű lokalizálása
Az A gomb megnyomásával szuper-
működik ; erről egy hangjelzés tájé-
reteszelhetjük a gépjárművet.
koztat távirányítóval történő retesze-
Az előzetesen reteszelt gépjárműnek
Ezt az irányjelző lámpák kb. két
lés esetén.
egy parkolóban történő lokalizálásá-
másodpercig
tartó
folyamatos
hoz:
világítása jelzi.
A távirányító ugyanazokat a funk-
 nyomjuk meg az A gombot, a
ciókat biztosítja távolról.
Megjegyzés: az A gombot hosszan
mennyezetlámpák kigyulladnak
megnyomva, a szuperreteszelésen
és az irányjelző lámpák néhány
kívül, lehetővé teszi az ablakok* és a
másodpercig villognak.
napfénytető* automatikus zárását.
Az A nyomógombnak, a szuperrete-
szelést követő öt másodpercen belüli,
másodszori megnyomásával, egy-
szerű reteszelésre módosítható a
szuperreteszelés.
Ezt az irányjelző lámpák kb. két
másodpercig
tartó
folyamatos
világítása jelzi, amit a kürt egy rövid
hangjelzése kísér.
* Felszereltségtől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább