img
A 307 RÉSZLETESEN
 Aktiváljuk a riasztót egy távirá-
A riasztás beindulásakor megszólal
nyító segítségével történő rete-
a sziréna és az irányjelző lámpák
szelés  vagy  szuperreteszelés
harminc másodpercig villognak.
elvégzésével (az A nyomógomb
A riasztás után a riasztó újból
visszajelző lámpája másodper-
működőképes.
cenként villog).
Figyelem: ha a riasztó egymást
Megjegyzés: ha a riasztó aktivált,
követően tízszer beindul, a tizen-
de a távirányító már nem működik:
egyedik alkalommal már nem műkö-
dőképes.
 Reteszeljük ki és nyissuk ki az
Megjegyzés: ha az A nyomógomb
ajtót a kulcs segítségével. A
visszajelző lámpája gyorsan villog,
riasztó beindul.
azt jelzi, hogy távollétünkben be-
RIASZTÓBERENDEZÉS*
 Tíz másodpercen belül adjuk rá a
indult a riasztó.
gyújtást. A riasztó aktiválása
Kétfajta típusú védelmet biztosít:
megszűnik.
Semlegesítés
­  körkörös védelmet, mely vala-
Meghibásodás
melyik ajtó, a csomagtér vagy a
Reteszeljük ki a gépkocsit a távirá-
motorháztető nyitásakor riaszt,
nyítós kulcs segítségével (az A
Az A nyomógomb visszajelző lámpá-
nyomógomb  visszajelző  lámpája
­  tér védelmet, mely az utastér
jának a gyújtás ráadását követő tíz
kialszik).
belsejében  észlelt  változások
másodpercen  belül  bekövetkező
esetén (ablaktörés, mozgás a
Megjegyzés:  ha  távollétünkben
kigyulladása a sziréna csatlakozásá-
gépkocsi belsejében) riaszt.
beindult a riasztó, a visszajelző
nak meghibásodását jelzi.
lámpa gyors villogása a gyújtás
Ellenőriztessük  a  rendszert  egy
Aktiválás
ráadását követően szűnik meg.
PEUGEOT-szervizben.
 Vegyük le a gyújtást és hagyjuk
Csak a körkörös védelem
el a gépkocsit.
Automatikus aktiválás**
aktiválása
 Aktiváljuk a riasztót a gépkocsi
A riasztó az utolsó nyílászáró (ajtó
Amennyiben a gépkocsi elhagyása-
elhagyását követő öt percen
vagy  csomagtartó)  becsukásától
kor  nyitva  akarunk  hagyni  egy
belül egy, a távirányító segítsé-
eltelt két percen belül automatikusan
ablakot, vagy ha egy állat marad a
gével történő reteszelés vagy
aktiválódik.
gépkocsi utasterében, akkor csupán
szuperreteszelés  elvégzésével
a körkörös védelmet választhatjuk.
(az A nyomógomb visszajelző
A
riasztó
bekapcsolódásának
lámpája másodpercenként villog).
elkerülése érdekében a csomagtartó
 Vegyük le a gyújtást.
vagy  egy  ajtó  nyitása  során,
Megjegyzés: amennyiben a riasztó
 Tíz másodpercen belül nyomjuk
kötelező újból megnyomni a távirá-
aktiválása nélkül szeretnénk rete-
meg az A gombot, a visszajelző
nyító kireteszelő gombját.
szelni a gépkocsit, reteszeljük a zár
lámpa folytonos világításáig.
segítségével.
 Hagyjuk el a gépkocsit.
* Felszereltségtől függően.
** Rendeltetéstől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább