img
A 307 RÉSZLETESEN
CSOMAGTÉR
Biztonsági kapcsoló
A NAPFÉNYTETŐ*
Lehetővé teszi a csomagtér kirete-
A csomagtérajtó és az ajtók
- Résre nyitás: forgassuk el a kap-
szelését a központi zár meghibá-
egyidejű reteszelése és oldása
csolót jobbra (három beállítás
sodása esetén.
lehetséges).
A csomagtartó reteszelése vagy oldá-
- döntsük le a hátsó üléseket, hogy
sa elvégezhető a távirányítóval, vagy a
- Becsukás: állítsuk a kapcsolót
a csomagtér belsejéből hozzáfér-
vezetőoldali ajtózár segítségével.
"O" helyzetbe.
jünk a zárhoz.
Nyitásához húzzuk meg az A fogan-
- Kinyitás: forgassuk el a kapcsolót
- Illesszünk bele egy kis csavar-
tyút és emeljük fel a csomagtérajtót.
balra (hat beállítás lehetséges).
húzót a zár A nyílásába, hogy
Megjegyzés: a csomagtartó menet
- Becsukás: állítsuk a kapcsolót
kinyissuk a csomagtartót.
közben automatikusan reteszelődik,
"O" helyzetbe.
10 km/h sebességnél, és kireteszelődik
- Becsípődésgátló
rendszer:
az ajtók valamelyikének nyitásakor,
amennyiben a napfénytető becsu-
vagy 10 km/h-nál kisebb sebességnél.
kódás közben akadálynak ütközik,
azonnal megáll és újra kinyílik.
"Nyitott csomagtartó"
- A  becsípődésgátló  működését
figyelmeztetés
követően, a kapcsoló helyzetének
Járó motornál, vagy guruló gépjármű-
a napfénytetőhöz történő szinkro-
nél, rosszul bezárt csomagtartó esetén,
nizálása érdekében nyomjuk meg
a "STOP" azonnali megállásra figyel-
hosszabb ideig a kapcsolót.
meztető jelzés villogása és az azt kísé-
Megjegyzés: a sötétítőablak kézi
hangjelzés, valamint egy a többfunk-
működtetésű.
ciós kijelzőn megjelenő piktogram
* Felszereltségtől függően.
figyelmeztet a veszélyre.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább