img
A 307 RÉSZLETESEN
A FÉNYSZÓRÓK AUTOMATIKUS
Működés ellenőrzése
BEKAPCSOLÁSA*
Aktiválás
A  helyzetjelzők  és  a  tompított
A funkció aktiválását egy hangjelzés
fényszórók automatikusan bekapcso-
és  a  többfunkciós  képernyőn
lódnak gyenge külső fényerősségnél,
megjelenő "Automatikus világítás
valamint az ablaktörlők működése ese-
aktiválva" üzenet kíséri.
tén és kikapcsolódnak, amennyiben a
külső fényerősség visszatér a megfelelő
szintre, vagy ha az ablaktörlők leálltak.
Semlegesítés
Megjegyzés:  ködös  időben,  a
A funkció semlegesítését egy hang-
fényerősség-érzékelő
elégséges
jelzés kíséri.
fényerősséget érzékelhet. Ezért a
Megjegyzés: a funkció ideiglenesen
világítás nem kapcsolódik be auto-
semlegesítve van, amikor a gép-
matikusan.
járművezető  a  világításkapcsolót
Ez a funkció aktív állapotban van a
használja.
gépjármű leszállításakor.
A funkció semlegesítésének vagy
A fényerősség-érzékelő meghibá-
aktiválásának érdekében:
sodása esetén a rendszer aktiválja
a funkciót (a fényszórók kigyullad-
 helyezzük a gyújtáskulcsot a
nak). Erről a gépjárművezető egy
segédberendezések helyzetbe (a
hangjelzés révén kap tájékoztatást
kulcs 1-es helyzetébe),
és  a  többfunkciós  képernyőn
 nyomjuk meg a világításkapcsoló
megjelenő "Lámpák automatikus
végén levő gombot két másod-
bekapcsolásának meghibásodá-
percnél hosszabb ideig.
sa" kísérőüzenet révén.
Megjegyzés: a gyújtás levétele után
A rendszer ellenőrzése érdekében
és a fényerősség függvényében a
forduljunk egy PEUGEOT-szervizhez.
fényszórók körülbelül 45 másodper-
cig, vagy a gépjármű reteszeléséig
maradnak bekapcsolva.
Ne  takarjuk  el  a  műszerfal
középső
részén
elhelyezett
fényerősség-érzékelőt.
Ennek
szerepe van a fényszórók automa-
tikus bekapcsolásában.
* Felszereltségtől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább