img
A 307 RÉSZLETESEN
Amennyiben  hirtelen  felemeljük
Automata üzemmód
Kézi üzemmód
lábunkat a gázpedálról, a sebes-
A négy sebességfokozat automata
A négy sebességfokozat kézi váltása
ségváltó  a  biztonság  növelése
váltása:
 válasszuk ki a vezérlőlapon az M
érdekében nem kapcsol magasabb
 válasszuk ki a vezérlőlapon a D
fokozatba.
funkciót.
funkciót.
 a magasabb sebességfokozatba
Sport és Havas út programok
Az automata sebességváltó kivá-
történő átváltáshoz toljuk a foko-
Az önadaptálódó programon kívül
lasztja az alábbi paraméterekhez
zatválasztó kart a + jel irányába.
két sajátságos program áll rendelke-
legjobban illeszkedő sebességet:
 az alacsonyabb sebességfoko-
zésünkre.
-  a vezetési stílus,
zatba történő átváltáshoz húzzuk
A kiválasztott funkciót visszajelzés
a fokozatválasztó kart a - jel irá-
-  az útvonal típusa,
mutatja a kombinált kijelzőegysé-
nyába.
-  a gépkocsi terhelése.
gen.
Bármely pillanatban átválthatunk a
Az automata sebességváltó ekkor öna-
D (automata üzemmódban történő
Sport program
daptálódó üzemmódban működik, nem
vezetés)  helyzetből  az  M  (kézi
szükséges a gépkocsivezető beavatkozása.
 A gépkocsi elindulását és a D
üzemmódban történő vezetés) hely-
funkció kiválasztását követően
zetbe.
FIGYELEM
nyomjuk meg az S gombot.
Soha ne válasszuk az N funkciót
A sebességváltó automatikusan a
Megjegyzések
guruló gépkocsinál.
dinamikus vezetést részesíti előny-
Az átváltás az egyik sebességfoko-
ben.
Soha ne válasszuk a P vagy R funkciót,
zatból a másikba csak abban az
ha a gépkocsi nincs álló helyzetben.
Havas út program
esetben történik meg, ha ezt a gép-
Az optimális fékhatás érdekében
kocsi sebessége és a motorfordu-
Ez a program megkönnyíti az indulá-
csúszós úttesten ne kapcsoljunk
latszám megengedi, ellenkező eset-
sokat és a gyenge tapadású talajon
egyik funkcióból a másikba.
ben  ideiglenesen  az  automata
történő mozgást
üzemmódnak megfelelő függvények
Megjegyzések
 A gépkocsi elindulását és a D
részesülnek előnyben.
A maximális gyorsulás elérése érdeké-
funkció kiválasztását követően
Megálláskor, vagy nagyon kis sebes-
gombot.
ben nyomjuk le teljesen a gázpedált a
nyomjuk meg a
ségnél a sebességváltó automatiku-
fokozatválasztó  kar  működtetése
A sebességváltó a csúszós úton
san az M1 sebességfokozatot vá-
nélkül (kick down). A sebességváltó
történő vezetéshez alkalmazkodik.
lasztja ki.
automatikusan  visszakapcsol  egy
(
Megjegyzés: bármely pillanatban
Kézi üzemmódban az S (sport) és
alacsonyabb fokozatba, vagy megtart-
visszatérhetünk az önadaptálódó
havas út) programok nem műkö-
ja a kiválasztott fokozatot a maximális
programhoz.
dőképesek.
motorfordulatszám eléréséig.
 A kiválasztott program semle-
Fékezéskor a sebességváltó auto-
gesítéséhez nyomjuk meg újra a
matikusan visszakapcsol egy ala-
vagy S gombot.
csonyabb  fokozatba  a  hatásos
motorfék biztosítása érdekében.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább