img
A 307 RÉSZLETESEN
Ezen  jelzés  megjelenése
Működési rendellenesség
A KÉZIFÉK
egy
hangjelzés
és
a
Bármely működési zavart egy hang-
"Fékezési
rendellenes-
Behúzása
jelzés és az azt kísérő a többfunk-
ség" üzenet kíséretében az
ciós kijelzőn megjelenő "Automata
Húzzuk be a kéziféket, hogy meg-
elektronikus fékerőelosztó
sebességváltó  rendellenesség"
akadályozzuk a gépjármű elmoz-
meghibásodását jelzi, ami fékezés
üzenet valamint a kombinált kijelző-
dulását.
esetén  a  gépkocsi  kormányoz-
egységen lévő Sport és Havas út jel-
hatóságának elvesztéséhez vezet-
Figyelem: lejtőn történő parkoláskor
zések villogása jelez.
het.
fordítsuk a kerekeket a járdaszegély
Ebben az esetben a sebességváltó
felé és húzzuk be a kéziféket.
Azonnal álljunk meg.
csökkentett üzemmódban működik
Forduljunk egy PEUGEOT szervizhez.
-
Oldása
(blokkolt 3-as fokozat).
Ilyenkor jelentős rángatásokat ész-
A kiengedéshez húzzuk meg a mar-
lelhetünk a P-ből R-be és az N-ből
kolatot és nyomjuk meg a gombot.
az R-helyzetbe való átkapcsoláskor,
(ezek a rángatások nem veszélyezte-
Bizonyos  esetekben  az  ABS-
tik a sebességváltót).
rendszer működése a fékpedál
Ezen jelzés megjelenése egy
enyhe vibrálásával érzékelhető.
Ne lépjük túl a 100 km/h sebességet
hangjelzés és a többfunk-
(ha azt a helyi közlekedési szabályok
ciós képernyőn megjelenő
Amennyiben hirtelen fékezni
lehetővé teszik).
"behúzva felejtett kézifék"
kényszerülünk,  nyomjuk  le
üzenet  kíséretében  jelzi,
nagyon erősen a fékpedált és
Forduljunk  sürgősen  valamelyik
hogy a kézifék behúzva maradt vagy
soha ne csökkentsük az erőt.
PEUGEOT-szervizhez.
nem lett megfelelően kiengedve.
FÉKRÁSEGÍTŐ RENDSZER
BLOKKOLÁSGÁTLÓ
HIRTELEN FÉKEZÉSKOR
RENDSZER (ABS)
Az  elektronikus  fékerőelosztóval
Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy
ellátott ABS-rendszer növeli gépko-
sürgős esetben gyorsabban elérjük a
csink úttartását és könnyebbé teszi
fékezéshez
szükséges
optimális
a kezelhetőségét, különösen rossz
nyomást, és ezáltal lecsökkentsük a
és csúszós úton.
fékutat.
Megjegyzés: kerekek (gumiabron-
Az akkumulátor meghibá-
A fékpedál megnyomásának sebes-
csok és keréktárcsák) cseréje esetén
sodása esetén, ha a foko-
ségétől függően lép működésbe.
ügyeljünk arra, hogy azok megfelelő
zatválasztó kar a P hely-
Lényege a fékpedál ellenállásának
típusúak legyenek.
zetben van, lehetetlen az
csökkenésében és a fékhatás növe-
A blokkolásgátló rendszer automati-
átkapcsolás  egy  másik
kedésében rejlik.
kusan működésbe lép, ha a kerekek
helyzetbe.
blokkolási hajlamot mutatnak.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább