img
A 307 RÉSZLETESEN
KIPÖRGÉSGÁTLÓ (ASR)*
Az ASR/ESP rendszer
Működés ellenőrzése
ÉS DINAMIKUS
semlegesítése
A rendszerek meghibásodá-
MENETSTABILIZÁTOR (ESP)*
sa  esetén  a  kapcsoló
Kivételes körülmények között (laza
jelzőlámpája villog, és meg-
talajon, sárban vagy hóban elakadt
Ezek a rendszerek az ABS rendszer-
jelenik a visszajelzés egy
gépjármű  elindításakor)  hasznos
hez kapcsolódnak és kiegészítik azt.
hangjelzés és a többfunk-
lehet az ASR és ESP rendszer sem-
Az ASR rendszer optimalizálja a
ciós
képernyőn
megjelenő
legesítése, hogy a kerekek kipörgé-
gépkocsi meghajtását a kerekek
"ESP/ASR rendszer üzemen kívűl"
se által visszanyerjük az úttapadást.
kipörgésének  elkerülése  végett,
üzenet kiséretében.
hatást gyakorolva a meghajtó kere-
A rendszer ellenőrzése érdekében
kek fékeire és a motorra. Lehetővé
forduljunk egy PEUGEOT szervizhez.
-
teszi ugyanakkor, hogy növekedjen a
 Nyomjuk  meg  a  műszerfal
gépjármű menetirányának stabilitása
középső részén található "ESP
gyorsításkor.
OFF" kapcsolót.
A gépkocsi által követett útvonal és
a gépkocsivezető által óhajtott útvo-
Kigyullad a kapcsoló jelző-
Az ESP rendszer megnö-
nal közötti eltérés esetén az ESP
lámpája és a visszajelzés:
velt biztonságot kölcsönöz
rendszer automatikusan vezérli a
az ESP és ASR rendszer
normál vezetési stílus ese-
féket egy vagy több keréken és a
már nincs hatással a motor
tén, de nem ösztönözheti
motort annak érdekében, hogy a
és a fékek működésére.
arra a gépjárművezetőt,
gépkocsit a kívánt pályán tartsa.
hogy  kockázatos  manővereket
A rendszer visszakapcsolása
végezzen, vagy túl nagy sebesség-
megtörténhet:
gel közlekedjen.
A rendszer működése csak a gyártó
 automatikusan, a gyújtás levéte-
által a kerekekre (gumiabroncsok és
Az ASR és ESP rendszer
le esetén,
keréktárcsák), a fékrendszer alko-
működése
 kézzel, a kapcsoló újbóli meg-
tóelemeire, az elektronikus egysé-
nyomásával.
gekre, valamint a PEUGEOT-háló-
zatban elvégzett szerelésekre és
Amennyiben e két rendszer
beavatkozásokra vonatkozó előírá-
egyike működik, ez a visz-
sok betartásával biztosított.
szajelzés villog.
Ütközést követően ellenőriztesse a
rendszert a PEUGEOT-hálózat vala-
melyik szervizében.
* A modellév folyamán.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább