img
A 307 RÉSZLETESEN
Bekapcsolás
A memorizált sebesség
visszahívása
 Helyezzük  az 1-es gombot az
ON helyzetbe.
A memorizált sebesség szünetelteté-
se után nyomjuk meg a 4-es gom-
Végezzük el a sebesség memo-
bot. A gépkocsi sebessége ekkor az
rizálását.
utoljára memorizált értékre tér viss-
Ezen jelzés kigyulladása jelzi, hogy
za.
a sebességszabályozó be van kapc-
A jelzés kigyulladása mutatja, hogy a
solva.
sebességszabályozó újból aktív.
 Helyezzük az 1-es gombot az
A memorizált sebesség
OFF  helyzetbe  a  rendszer
kikapcsolásához.
módosítása
Ha az előzőhöz képest nagyobb
A SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ*
sebességet szeretnénk memorizálni:
A sebesség memorizálása
 nyomjuk meg a 3-as gombot;
A  sebességszabályozó  lehetővé
A kívánt sebesség elérésekor nyom-
teszi a gépkocsivezető által kiválasz-
 a kívánt sebesség elérésekor
juk meg a 2-es vagy 3-as gombot. A
tott és beprogramozott sebesség
engedjük el a gombot.
sebesség memorizálódik és állandó
megtartását az útviszonyoktól füg-
értéken tartása ekkor automatikusan
Ha  az  előzőhöz  képest  kisebb
getlenül a gázpedál és a fékpedál
megtörténik.
sebességet szeretnénk memorizálni:
érintése nélkül.
Megjegyzés: lehetőség van a pilla-
 nyomjuk meg a 2-es gombot;
Beprogramozáshoz
a
gépkocsi
natnyi gyorsításra a sebességszabá-
 a kívánt sebesség elérésekor
sebességének  körülbelül 40 km/h
lyozó szüneteltetése nélkül.
engedjük el a gombot.
felett kell lennie.
A memorizált sebesség
A memorizált sebesség
szüneteltetése
törlése
Ha néhány pillanatig szüneteltetni
 helyezzük az 1-es gombot OFF
kívánjuk a memorizált sebességet:
helyzetbe, vagy vegyük le a gyú-
 nyomjuk meg a 4-es gombot
jtást.
vagy nyomjuk le a fékpedált, illet-
ve a tengelykapcsoló-pedált.
Ne használjuk a sebességszabá-
A jelzés megszünése mutatja, hogy
lyozót csúszós úton és nagy forga-
a sebességszabályozó működése
lomban.
szüneteltetett.
* Felszereltségtől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább