img
A 307 RÉSZLETESEN
A LÉGZSÁKOK
A légzsákok feladata a gépkocsiban
helyet foglalók biztonságának opti-
malizálása jelentős ütközések ese-
tén; kiegészítik az överő-határolós
biztonsági övek hatását.
Ebben az esetben az elektronikus
érzékelők regisztrálják és elemzik a
gépkocsi hirtelen lassulását: ha az
eléri a bekapcsolási küszöböt, a
légzsákok rögtön kibomlanak és
megvédik  a  gépkocsiban  helyet
Az utasoldali légzsák
foglaló személyeket.
semlegesítése*
Rögtön az ütközés után a légzsákok
gyorsan leengednek, hogy ne aka-
A gyermekünk biztonsága érdeké-
dályozzák sem a kilátást, sem az
ben feltétlenül semlegesítsük az
FRONTÁLIS LÉGZSÁKOK
utasok esetleges kiszállását.
utasoldali légzsákot, amikor egy
gyermekülést  szerelünk  be  a
A  légzsákok  nem  fúvódnak  fel
A kormánykerék közepébe van beépít-
menetiránynak háttal az első utas-
kevésbé  jelentős  ütközéseknél,
ve a vezető esetén és a műszerfalba az
oldali ülésre.
amelyeknél a biztonsági övek még
első utas esetén. Egyszerre kapcso-
képesek optimális biztonságot nyúj-
 Levett gyújtásnál helyezzük a
lódnak be kivéve, ha az utasoldali
tani. Az ütközés mértéke függ az
kulcsot az utasoldali légzsák 1-
légzsák semlegesítve van.
akadály természetétől és a gépjármű
es semlegesítési kapcsolójába
sebességétől az ütközés pillanatá-
és forgassuk el azt "OFF" hely-
ban.
zetbe, majd vegyük ki a kulcsot,
Frontális légzsákok
A légzsákok csak ráadott gyúj-
ezen helyzet megtartásával.
meghibásodása
tásnál működnek.
A légzsák kombinált kijelzőegységen
Ha ezen jelzés megjelenik
Megjegyzés: a légzsákokból ki-
lévő jelzése a semlegesítés teljes
egy
hangjelzés
és
a
áramló gáz enyhén irritáló hatású
időtartama alatt látható.
többfunkciós
képernyőn
lehet.
megjelenő "Légzsák ren-
dellenesség" üzenet kísé-
retében,
akkor
forduljunk
a
PEUGEOT-hálózat valamelyik szervi-
zéhez a rendszer ellenőrzése érde-
kében.
* Rendeltetéstől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább