img
GYAKORLATI TANÁCSOK
Az égési sérülések elkerülése végett
FOLYADÉKSZINTEK
A viszkozitási index
csavarjuk ki a hűtősapkát két fordu-
ELLENŐRZÉSE
megválasztása
lattal a nyomás lecsökkentése érde-
A kiválasztott olajnak minden eset-
kében. Amikor a nyomás lecsökkent,
Az olajszint
ben meg kell felelnie a gyártó elő-
vegyük le a hűtősapkát és egészít-
írásainak.
 Ezt az ellenőrzést rendszeresen végezzük
sük ki a folyadékszintet.
és egészítsük ki a hiányzó mennyiséget a
Megjegyzés: a hűtőfolyadékot nem
Fékfolyadékszint:
két olajcsere között (a maximális olajfo-
kell cserélni.
gyasztás 0,5 l 1000 km-en).
- a szintnek mindig a tartály DAN-
Elhasználódott termékek
GER és MAXI. jelölése között kell
Az ellenőrzést a gépkocsi vízszintes hely-
lennie,
zetében, hideg motornál végezzük, a
Ne öntsük az elhasználódott olajat, a
kombinált kijelzőegységen található
fékfolyadékot vagy a hűtőfolyadékot
- a folyadékszint jelentős csökkené-
motorolajszint-kijelző, vagy a szintmérő
a csatornarendszerbe, vagy a földre.
se esetén forduljunk azonnal egy
pálca segítségével.
PEUGEOT-szervizhez.
Olajszintmérő pálca
Folyadékcsere
Kormányszervofolyadék-szint
- kizárólag a gyártó karbantartási
 Nyissuk ki a tartály fedelét, hideg
tervének megfelelő időközönként
A szintmérő pálcán két
környezeti hőmérsékletű motor-
kell elvégezni,
jelölés található:
nál  a  szintnek  mindig  MINI
- a gyártó által engedélyezett folya-
A = max.
jelölés felett kell lennie a MAXI
dékokat használjuk, amelyek meg-
jelölés közelében.
Soha ne lépjük túl ezt a
felelnek a DOT4 szabványoknak.
jelölést.
MEGJEGYZÉS: a fékfolyadék káros az
Ablakmosó- és
B = min.
egészségre és rendkívül maró hatású.
fényszórómosó* tartály
A motor és a környezet-
Kerüljük el a vele való érintkezést.
folyadékszint
védelmi  berendezések
megfelelő működésének
Hűtőfolyadékszint
Az optimális tisztítóhatás és a saját
biztosítása érdekében ne
biztonságunk érdekében csak a
A gyártó által engedélyezett hűtőfo-
keverjünk adalékanyago-
PEUGEOT által előírt termékeket
lyadékot használjuk.
kat a motorolajba.
használjunk (a feltöltési mennyiség
Meleg motor esetén a hűtőfolyadék
3,5 liter, illetve 6,5 liter, ha a gépko-
hőmérsékletét  a  motorventilátor
csi fényszórómosó berendezéssel
Olajcsere
szabályozza. Ez lekapcsolt gyújtás
van felszerelve).
esetén is működésbe léphet; azon
A "PEUGEOT IDŐSZAKOSVIZSGÁLATOK"-
túlmenően a hűtőkör nyomás alatt
ban található előírásoknak megfelelően.
van,  beavatkozáshoz  a  motor
leállítását követően várjunk legalább
MEGJEGYZÉS:
kerüljük
az
egy órát.
elhasználódott olajnak a bőrrel való
tartós érintkezését.
* Felszereltségtől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább